Arbetsorienterad rehabilitering – redskap för att hantera rehabilitering

Att känna sig lite trött och sliten efter jobbet är vanligt. Det är dock lätt att slita ut sig alltför mycket på jobbet. Detta kan leda till jobbiga situationer, både för arbetstagaren och arbetsgivaren. En bra arbetssituation säkerställer att personalen har ett hälsosamt arbetsliv. Om något händer på arbetsplatsen kan detta leda till att personen behöver arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vad är arbetslivsinriktad rehabilitering?

Det är ett samlingsnamn för flera åtgärder, exempelvis anpassning av arbetsplatsen, att den drabbade personen får ändrade arbetsuppgifter, att de får arbetsträning och så vidare. En arbetstagare har rätt att få stöd för att kunna återfå sin arbetsförmåga. Ansvaret för rehabiliteringen är generellt delad mellan arbetstagaren, arbetsgivaren, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Minimera risken för arbetsrelaterade sjukdomar, olyckor och problem

Det finns många sätt att minska risken för att något händer på arbetsplatsen som leder till långvarig frånvaro eller nedsatt arbetsförmåga. Genom god företagsvård och utbildningar går det att uppmärksamma eventuella risker och snabbt ta till åtgärder för att minska dessa. Utbildningar som programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet är bra, speciellt för chefer och andra personer i ledarskapspositioner.

Identifiera tidiga tecken på sjukdom eller ohälsa

Som chef är det viktigt att ta hand om de anställda, bland annat genom att vara uppmärksam på tidiga tecken på ohälsa. Dessa tecken kan skilja sig en hel del men det vanligaste sättet att upptäcka är genom ett förändrat beteende. Andra exempel på tidiga tecken är:

  • Svårt att hålla tider
  • Försämrad prestation
  • Aggressivitet/rastlöshet/irritation
  • Inåtvändhet/tysthet
  • Upprepad korttidsfrånvaro

Detta är bara några tecken och de behöver inte alltid vara ett tecken på ohälsa. Det kan även handla om personlighetsdrag eller omständigheter. Det kan dock vara en bra idé att börja föra en dialog för att upptäcka om det är lämpligt att införa tidig arbetslivsinriktad rehabilitering.

Erbjud många arbetshjälpmedel

Ett arbetshjälpmedel kan handla om olika saker. Det kan vara speciell utrustning på arbetsplatsen, förändringar i lokalen och så vidare. En arbetsgivare kan ansöka om bidrag för arbetshjälpmedel eftersom detta är en viktig del av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Anpassa arbetsförhållanden

Ett sätt att förbättra arbetsförhållandena för den anställda är att skapa en arbetsmiljö som passar den enskilda individen. Det kan handla om att personen behöver en tystare miljö att arbeta i, ett mer ergonomiskt arbetssätt eller en kombination av grupp- och ensamarbete. Genom samtal med personalen går det att hitta en lösning som passar samtliga parter.

Tillåt arbete hemifrån

Beroende på verksamhet och möjligheter kan det ibland fungera att låta personalen arbeta hemifrån. Detta kan vara ett bra sätt att dels ge personen i fråga möjlighet att återgå successivt till arbetet. Men det kan även vara en permanent lösning för många företag. Vissa företag låter vissa anställda arbeta hemifrån vissa dagar i veckan eller vissa tider varje dag. Det går att lägga upp en lösning som passar företaget och den anställda.

Ändra mönster för sjukfrånvaro

Om en anställd haft en period med mycket sjukfrånvaro, exempelvis kortare perioder här och där, bör du som chef vara uppmärksam. Som vi nämnde ovan i texten gäller det att ha koll på vissa tecken. För en dialog med den anställda och ta reda på personens behov. Vissa personer har större behov av att arbeta ensamma och i en lugnare miljö. Det kan ibland också visa sig att problemen har att göra med arbetsgruppen eller enskilda individer. Genom regelbunden återkoppling går det att upptäcka problem snabbare och därmed ta åtgärder.

Behov av hälso- och rehabiliteringsprogram i arbetslivet

Behovet av förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering och även processer för att hjälpa personer återfå sin arbetsförmåga är stort hos alla anställda. Även chefer ligger i riskzonen för att bränna ut sig, bli skadade och så vidare. För att företagsmiljön ska vara så bra som möjligt gäller det att chefer och högt uppsatta inom företaget är utbildade och har den kunskap som krävs.

Idag finns det arbetslivsinriktad rehabiliteringsutbildning för chefer och andra ledare. Här får deltagarna lära sig mer om sin roll i det förebyggande arbetet, om arbetsförmåga samt om regler inom sjukförsäkring, föreskrifter inom arbetsmiljö samt rehabilitering och ohälsa.

Organisationer som tillhandahåller arbetsorienterad rehabilitering

Idag finns det många företag som erbjuder olika typer hjälp när det kommer till företagsvård och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har dock möjlighet att erbjuda en helhetslösning för ditt företag för att möta just era behov. Det kan handla om utbildningar, exempelvis programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, och det kan även handla om att utföra en ergonomisk analys av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Med hjälp av våra tjänster kan du få hjälp i flera stadier.