Certifiera er svetsande personal enligt EN ISO 9606

Svetsning förekommer inom många branscher och självfallet ställs det olika höga krav beroende på vad som tillverkas och vilka metoder som används, men medarbetarnas kompetens är alltid en avgörande faktor för kvaliteten på de slutgiltiga produkterna. Därför är det också viktigt att säkerställa personalstyrkans yrkeskunskaper via övervakade svetsarprövningar. Men man måste även förse svetsarna med rätt underlag – kvalificerade svetsprocedurer (WPQR). Eftersom ett svetsförbands hållbarhet inte går att kontrollera i efterhand, utan förstörande provning, måste kvaliteten säkras i förskott genom att skapa en standardiserad svetsprocedur som sedan alltid följs. Kvalificeringen är ett sätt att ta fram det ultimata ”grundreceptet” för hur svetsningen ska utföras och måste göras under översyn i enlighet med ISO 15614, en standard som harmonierar både med PED (tryckkärlsdirektivet) och CPR (byggproduktförordningen). Utifrån grundreceptet kan man sedan ta fram svetsdatablad/WPSer för olika jobb.

Kvalificering av procedurer, löpande tillsyn av tillverkningsprocesser och verifiering av svetsarnas kompetens enligt EN ISO 9606, alternativt ISO 14732 för operatörer, utgör de centrala delarna i kvalitetsstyrningen vid alla svetsande företag. Dessa komponenter regleras också i ISO 3834. Att implementera ett kvalitetsledningssystem i enlighet med denna standard ger således en bra grund för hela verksamheten. Man bör även utse minst en sakkunnig person som ansvarar för processövervakning och kontroller. (Reglerna för tillsyn, samt kvalifikationskrav för svetsansvariga, anges i ISO 14731.) Den tillsynsansvariges arbetsuppgifter kan också inkludera översyn och bedömning av svetsarprövningar, men om man har begränsade interna resurser och/eller vill försäkra sig om att granskningarna sker på ett regelmässig sätt kan det ofta löna sig att anlita ett externt företag som tillhandahåller EN ISO 9606 certifiering. Jobbar man med tillverkning av vissa tryckbärande anordningar är det även ett villkor under PED.

En svetsarprövning ska alltid göras på ett standardiserat provstycke enligt en färdig WPS med de parametrar – material, svetsmetod, dimensioner, svetsläge, formvara etc. – som normalt används i verksamheten. Provläggningen övervakas av den utsedde granskaren som sedan synar och utvärderar resultatet gentemot korresponderande giltighetsområde i EN ISO 9606. Svetsarens kompetens bedöms utifrån ett flertal kriterier, såsom handlag med utrustningen, materialkännedom och förmåga att följa en WPS. Det färdigställda arbetsstycket utsätts för både oförstörande och förstörande provning för att säkerställa förbandets kvalitet. Om svetsarbetet uppfyller samtliga krav i standarden utfärdas ett personcertifikat. Detta gäller för angivna parametrar inom det aktuella giltighetsområdet under två alternativt tre år, varpå ett nytt prov behöver utföras. Intyget kan emellertid förlängas på ”obegränsad” tid om kontrollorganet bekräftar att svetsaren lever upp till sin EN ISO 9606 certifiering var sjätte månad. Detta förfarande förutsätter att individen fortfarande har samma arbetsgivare som när huvudprovet avlades, att företaget i fråga har ett ISO 3834-certifierat kvalitetsledningssystem, samt att det finns dokument som styrker personens produktionskvalitet.

Det finns flera goda skäl att vända sig till en utomstående aktör för EN ISO 9606 certifiering. Genom att låta en Swedac-godkänd tredjepart hantera svetsarprövningen under ackreditering erhålls ett förtroendeingivande kompetensintyg som även kan gynna organisationen i stort och ge betydelsefulla konkurrensfördelar på marknaden. Oberoende personcertifiering av svetsare är dessutom ett krav i vissa myndighetsföreskrifter och något som fordras av såväl uppdragsgivare som kunder i många branscher, bland annat inom kärnkraftsindustrin. På Swedacs hemsida finner man en förteckning över alla ackrediterade företag som tillhandahåller EN ISO 9606 certifiering.