Förbered eleverna inför de nationella proven med Pejlo – svenska läs- och skrivövningar för åk 6-9

De nationella proven kan orsaka mycket nervositet och pirr i magen hos eleverna, men med rätt träning kan de känna sig väl förberedda och tackla både provskrivningarna och de muntliga segmenten med stärkt förtroende. Proven är ett obligatoriskt inslag i läroplanen och ska göras i alla svenska skolor. De utförs i årskurs 3, 6 och 9, samt i vissa gymnasiekurser, och är framför allt till för att mäta kunskapsnivån hos eleverna och ge en rättvis bild av var varje enskild individ befinner sig i relation till riksnormen.

Resultaten underlättar bedömning och betygsättning för lärarna, samtidigt som de hjälper Skolverket att avgöra om läroplanen har önskvärd effekt på en nationell nivå. Proven är framtagna för att ge alla elever möjlighet att visa sina färdigheter på samma villkor, men alla har ju givetvis olika förutsättningar att utgå ifrån. Genom att använda sig av speciellt utvecklade diagnosverktyg och komplettera undervisningen med anpassat övningsmaterial kan man ge varje elev optimala chanser att nå de uppsatta kunskapskraven och förbättra sina resultat.

Vad är Pejlo?

Pejlo är en läromedelssvit som riktar sig till elever i årskurs 6, 7 och 9. Serien består av både tryckta och digitala övningshäften med årskursanpassad läs- och skrivträning som harmonierar med det centrala innehållet i läroplanen. Övningarna är utformade för att hjälpa eleverna uppfylla de rådande kunskapskraven och träna på ett inriktat sätt inför de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Träningshäftet för årskurs 9 finns både i en tryckt och en heldigital utgåva, medan versionen ”Insikt/Uppstart” för årskurs 6-7 för närvarande endast kommer i tryckt format. Läromedlen är kopplade till ett digitalt diagnosverktyg med samma namn, som även inkluderar Pejlo matematik.

Pejlos diagnosverktyg

Det kan vara en god idé att låta hela klassen utföra diagnoserna i Pejlo i början av varje termin och/eller inför de nationella proven för att få pejl på var eleverna befinner sig i kunskapsutvecklingen och se vad var och en behöver träna extra på. Efter att en elev genomfört det diagnostiska testet för sin årskurs erhåller denne en personlig kunskapsprofil som inkluderar rekommenderade övningar i motsvarande träningshäfte. Via diagnoserna i Pejlo matematik får eleven istället förslag på övningar i de anslutna läromedlen ”Prio Matematik” och ”Matte Direkt”. Diagnosverktyget ger läraren en god överblick över elevernas styrkor och svagheter, såväl på klass- som individnivå, vilket gör det enklare att anpassa undervisningen efter varje barns specifika förutsättningar och behov.

Träningsmaterial och övningar i Pejlo

I Pejlo svenska för årskurs 6-7 får eleverna både möjlighet att öva upp sin läsförståelse och sin förmåga att skriva egna texter. De får lära sig att använda olika lässtrategier för att ta fram korrekt information och kunna svara på frågor, samt diskutera och ge muntliga presentationer. Läs- och skrivuppgifterna påminner mycket om de som barnen kommer att mötas av på de nationella proven, vilket gör dem utmärka att använda som förberedande träning. Övningshäftet inkluderar även träning i ordförståelse, språkriktighet och källkritik. Texterna i Pejlo svenska för årskurs 9 har ett övergripande, samhällsaktuellt tema som inspirerar till samtal och kan med fördel användas som diskussionsunderlag även i andra delar av undervisningen. Men träningsmaterialet fokuserar framför allt på det nationella provet. Förutom att öva läsförståelse och svarsteknik kan eleverna även träna inför provets stora skrivuppgift. I den digitala versionen är samtliga texter dessutom inlästa och alla läsförståelseövningar är självrättande, vilket både sparar tid för läraren och gör att eleverna kan träna på egen hand. Den som vill ha ytterligare utmaningar i svenska, sva eller matematik kan även besöka den öppna onlineportalen Övningsmästaren. Där finns mängder av extrauppgifter att ta del av alldeles gratis.